Home

Co-iomairt le lèirsinn cho-roinnte

Cnoc Soilleir

A joint venture with a shared vision

Main Reception:- 01851 770700

Cnoc Soilleir , Daliburgh, South Uist HS8 5SS

Àireamh Co. SC635033 Àireamh CarthannasSC051429

Cothrom inntinneach

Tha Cnoc Soilleir Earranta a’ sireadh neach a tha èifeachdach agus dearbhach gus ar sgioba obrach ann an Uibhist a Deas a stiùireadh.    

Exciting opportunity to join our team.

Cnoc Soilleir Ltd is looking for someone dynamic and outgoing to lead our operations team in South Uist.  

Manaidsear Cnoc Soilleir 

General Manager

Closing date Monday 3rd April at 8am

Fosgladh Oifigeil

1mh latha dhen t-Sultain

Official Opening

1st September 2022

Latha Fosgailte

13mh Ògmhios 2022

Latha fosgailte air a chumail aig Cnoc Soilleir gus fàilte a chuir air a h-uile duine chun togalach eireachdail seo agus obair Ceòlas Uibhist agus UHI Innse Gall fhaicinn.

Sgoil Dhalabrog

A great day held at Cnoc Soilleir to welcome everyone to this fantastic building and see the work of Ceòlas Uibhist and UHI Outer Hebrides.

Daliburgh School pupils
Preparing to entertain
Generations coming together to celebrate gàidhlig, music and culture.

Open Day

13th June 2022

Dachaigh ùr

’S e iomairt chompàirteachaidh eadar Ceòlas Uibhist agus UHI Innse Gall a th’ ann an Cnoc Soilleir. Suidhichte sa choimhearsnachd as treasa sa Ghàidhlig, brosnaichidh an t-ionad dualchas agus cànan Gàidhlig na coimhearsnachd.

’S e amas a’ phròiseict ionad a stèidheachadh air Cnoc Soilleir ann an Dalabrog, le goireasan air an dealbhachadh a dh’aona-ghnothach airson feumalachdan foghlaim UHI Innse Gall agus tachartasan coimhearsnachd Ceòlas timcheall air ionnsachadh na Gàidhlig, dualchas, cultar, ceòl is dannsa Gàidhealach.

Cnoc Soilleir is an exciting joint venture between Ceòlas Uibhist and UHI Outer Hebrides. Located in the Gaelic heartland of South Uist, Cnoc Soilleir will promote and celebrate the community’s Gaelic cultural heritage.

The project will establish a new focal building at Cnoc Soilleir (the placename meaning “the bright hill”) in Daliburgh, with facilities that have been designed to meet the needs of both UHI Outer Hebrides’s educational programmes, and Ceòlas’ community-led activities around Gaelic language learning, heritage, culture, music and dance.

A new home

Bidh daoine ag ràdh

What people are saying

Naidheachd mhath do na h-Eileanan agus cothrom a bharrachd airson cuir ri leasachadh na Gàidhlig.

@t_macinnes , Twitter

£3 million boost for Cnoc Soilleir project from Riaghaltas na h-Alba brings cheer to Ceolas and Lews Castle College as MacInnes Bros work continues on 1st stage of Cnoc Soilleir

We Love Stornoway, Twitter

Leasachadh a’ phroiseact

Project developments

  • Cnoc Soilleir Voices
    We have been busy recording people in the community giving their opinion on Cnoc Soilleir and telling us what they would like to see there once it is open.
  • Iom-dhealachadh | Insulation
    A’ mhios seo, tha Mike a’ togail dhealbhan de stàladh nan streathan iom-dhealachadh aig Cnoc Soilleir. Coinnichidh an togalach ri inbhean Passivhaus gus ar dìon bho aimsir Innse Gall. This month, Mike documents the installation of the insulation layers at Cnoc Soilleir. The building will meet Passivhaus standards to protect us from whatever Hebridean weatherContinue reading “Iom-dhealachadh | Insulation”
  • An Giblean aig Cnoc Soilleir | April at Cnoc Soilleir
    Bidh Mike a ’toirt sùil nas mionaidiche air an obair togail leantainneach ann an Dalabrog. Mike takes a closer look at the ongoing construction work in Daliburgh.

Fo-sgrìobh

Subscribe

Processing…
Success! You're on the list.

Nuair a thaghas tu ‘cuir a-steach’, tha thu ag aontachadh do sheòladh puist-d a cho-roinn le Cnoc Soilleir agus Mailchimp gus ùrachaidhean pròiseict fhaighinn bho Cnoc Soilleir. Cleachd an ceangal neo-chlàraichte anns na puist-d sin gus tarraing a-mach aig àm sam bith. Leugh am poileasaidh prìobhaideachd againn an seo.

By clicking ‘submit’, you agree to share your email address with Cnoc Soilleir and Mailchimp to receive project updates from Cnoc Soilleir. Use the unsubscribe link in those emails to opt out at any time. Read our Privacy Policy here.

Cuir fios

Contact

Le taing do Mìcheal Faint bho An Solas Òir airson taghadh de na dealbhan aige a chleachdadh air an làrach-lìn seo. Tha Cnoc Soilleir air An Solas Òir a choimiseanadh gus am pròiseas togail a chlàradh. Tadhail air làrach-lìn An Solas Òir gus am pròiseact fhaicinn.

With thanks to Michael Faint of An Solas Òir for the use of his photographs on this website. Cnoc Soilleir has commissioned An Solas Òir to document the build process. Visit the An Solas Òir website to view the project.