An Giblean aig Cnoc Soilleir | April at Cnoc Soilleir

Bidh Mike a ’toirt sùil nas mionaidiche air an obair togail leantainneach ann an Dalabrog.

Mike takes a closer look at the ongoing construction work in Daliburgh.

Published by cnocsoilleir

Cnoc Soilleir, Uibhist a' Deas Dualchas, cultar, ceòl agus dannsa Gàidhlig le Ceolas agus LCC UHI. In partnership with Ceolas and LCC UHI, bringing you Gaelic heritage, culture, music and dance.