Mar deidhinn | About

Cnoc Soilleir

Bright Hill


Tha Cnoc Soilleir na cho-iomairt eadar Ceòlas agus UHI LCC, a ’leasachadh Uibhist mar àite airson a bhith a’ fuireach agus ag obair.

‘S e an lèirsinn cho-roinnte againn dachaigh far a bheil foghlam air a chuir ann an cridhe na coimhearsnachd, a bheir daoine a-steach, ag amalachadh nan oileanach agus na goireasan ionadail. Bithidh Cnoc Soilleir far am faod a h-uile duine a dhol an sàs agus ionnsachadh bhon cultur Ghàidhlig. ‘S e Cnoc Soilleir an dà chuid ainm an togalaich agus ainm an àite, suidhichte air lùb ann an Dalabrog, Uibhist a Deas.


Cnoc Soilleir is a joint venture between Ceòlas and UHI LCC, making Uist a better place to live and work. 

Our shared vision is a home for education placed in the heart of the community, which will bring people in, integrating student and local facilities. Cnoc Soilleir will be where everyone can engage with and learn from the wider Gaelic culture. Cnoc Soilleir, meaning Bright Hill, is both the name of the building and the name of the place, nestled on a bend in Daliburgh, South Uist.


Aithris Rùin

Bidh Cnoc Soilleir ag obair airson buannachd poblach do:

foghlam foirmeil, rannsachadh agus cothroman trèanaidh is ionnsachaidh eile a thoirt air adhart, gu sònraichte co-cheangailte ri cànan agus ealain cruthachail choimhearsnachdan labhairt Gaelic, a ’toirt a-steach, gun chuingealachadh, ceòl, òran agus dannsa;

adhartachadh ealain, dualchas agus cultar Gàidhlig a ’toirt a-steach, gun chuingealachadh, ceòl, òran agus dannsa; agus

foghlam ro-làimh, ealain, dualchas, cultar agus saoranachd no leasachadh coimhearsnachd tro bhith a ’toirt chothroman do dh’ oileanaich agus luchd-tadhail, gu sònraichte gu Uibhist a Deas agus nas fharsainge dha na h-Eileanan an Iar, a dhol an sàs leis a ’choimhearsnachd ionadail, a ’toirt a-steach luchd-labhairt Gàidhlig agus luchd-giùlain traidisean a bhios ag adhartachadh agus a’ comharrachadh cultar agus dualchas ionadail.


Mission Statement

Cnoc Soilleir shall operate for public benefit to:

advance formal education, research and other training and learning opportunities, particularly relating to the language and creative arts of Gaelic speaking communities, including, without limitation, music, song and dance;

advance Gaelic arts, heritage and culture including, without limitation, music, song and dance; and

advance education, arts, heritage, culture and citizenship or community development through the provision of opportunities for students and visitors, primarily to South Uist and more widely to the Western Isles, to engage with the local community, including fluent Gaelic speakers and tradition bearers that promote and celebrate local culture and heritage.


Cnoc Soilleir

fichead bliadhna ann an dèanamh

Cnoc Soilleir

twenty years in the making


Ìre 1, An-Céitean 2021 May, Phase 1

Carson a tha ìrean ann?

Tha rannsachadh airson a ’phròiseict air comharrachadh gu soilleir gu bheil feum air talla coileanaidh sònraichte mar chuspair prìomhachais dha Uibhist, gus coinneachadh ri feumalachdan agus miannan gach cuid com-pàirtichean Cnoc Soilleir, agus na coimhearsnachdan ionadail agus nas fharsainge.

Bheir ìre a h-aon den phròiseact, a tha air an làrach a-nis, buannachdan mòra, agus stèidhichidh e Cnoc Soilleir mar fhòcas cruthachail ann an Uibhist a Deas. Ann an ceum a dhà chìthear làn mhiannan agus lèirsinn cruth-atharrachail a ’phròiseict.


Research for the project has clearly identified the need for a bespoke performance hall as an item of priority for Uist, to meet the needs and aspirations of both Cnoc Soilleir partners, and the local and wider communities.

Why are there phases?

Phase one of the project, which is on site now, will deliver significant benefits, and establish Cnoc Soilleir as a creative focus in South Uist. Phase two will see the full aspirations and transformational vision for the project realised.


Ìre 1

Àiteachan poblach a ’toirt a-steach leabharlann airson stuthan tasglainn, àite taisbeanaidh, àite coitcheann sùbailte le teine ​​mònach agus cagailt fàilte.

Bidh an trannsa agus an àite sòisealta aig cridhe an togalaich freagarrach airson cruinneachaidhean, aithrisean beaga, agus tachartasan a chumail le luchd-èisteachd de 60 neach.

Àiteachan oifis airson gach cuid luchd-obrach Ceòlas agus OGE.

Àiteachan teagaisg le fuaimneach a tha freagarrach airson ceòl.

Stiùidio clàraidh agus seòmar smachd.


Phase 1

Public spaces including a library for archive materials, exhibition space, flexible communal space with peat fire and welcome hearth.

The foyer and social space at the heart of the building will be suitable for holding gatherings, small recitals, and events with an audience of up to 60 people.

Office spaces for both Ceòlas and UHI staff.

Teaching spaces with acoustics suitable for music.

A recording studio and control room.


Ìre 2

Talla taisbeantas sùbailte, le fuaimneach a tha freagarrach airson ceòl agus seinn. Bidh làr sprung san talla a tha freagarrach airson dannsa, coileanadh agus cèilidhean.

Suidheachain ionad-éisteachd a ghabhas toirt air ais airson luchd-èisteachd de suas ri 200 neach.

Àiteachan tarraingeach airson luchd-èisteachd.

Stiùidio dannsa beag le làr sprionga, agus sgàthan.

Dà àite teagaisg a bharrachd a dh ’fhaodas dùblachadh mar sheòmraichean uaine agus àite deasachaidh.


Phase 2

Flexible performance hall, with acoustics suitable for music and singing. The hall will have a sprung floor suitable for dance, performance, and ceilidhs.

Retractable auditorium seating for audiences of up to 200 people.

Breakout spaces for audience.

A small dance studio with sprung floor, and mirrors.

Two additional teaching spaces which can double up as green rooms and rehearsal space.