Iom-dhealachadh | Insulation

A’ mhios seo, tha Mike a’ togail dhealbhan de stàladh nan streathan iom-dhealachadh aig Cnoc Soilleir. Coinnichidh an togalach ri inbhean Passivhaus gus ar dìon bho aimsir Innse Gall.

Anns an lobht | In the attic

This month, Mike documents the installation of the insulation layers at Cnoc Soilleir. The building will meet Passivhaus standards to protect us from whatever Hebridean weather can muster up.

Maoineachadh Ùr | New Funding

Chaidh £3 millean de maoineachadh airson goireasan ùra aig ionad ealain is foghlaim Gàidhlig Cnoc Soilleir ann an Uibhist a Deas air a dhearbhadh le John Swinney an diugh. ‘Se fìor dheagh naidheachd a tha seo agus tha e gar cumail air chùrsa gus an dara pàirt dhen phròiseict a chrìochnachadh, a’ toirt dhuinn goireasan ealain, dannsa agus ciùil aig cridhe coimhearsnachd na Gàidhlig ann an Uibhist a Deas. Mòran taing dha na h-uile a chuidich sinn a ‘ruighinn an seo.

£3 million funding for new facilities at Cnoc Soilleir Gaelic arts and education centre in South Uist was confirmed by John Swinney today. This is the most fantastic news, and sets us well on the way to being able to complete the second phase of our building project and deliver facilities for performing arts and dance and music in the heart of South Uist. Mòran Taing to all who have helped us get here.