Iom-dhealachadh | Insulation

A’ mhios seo, tha Mike a’ togail dhealbhan de stàladh nan streathan iom-dhealachadh aig Cnoc Soilleir. Coinnichidh an togalach ri inbhean Passivhaus gus ar dìon bho aimsir Innse Gall. This month, Mike documents the installation of the insulation layers at Cnoc Soilleir. The building will meet Passivhaus standards to protect us from whatever Hebridean weatherContinue reading “Iom-dhealachadh | Insulation”

Maoineachadh Ùr | New Funding

Chaidh £3 millean de maoineachadh airson goireasan ùra aig ionad ealain is foghlaim Gàidhlig Cnoc Soilleir ann an Uibhist a Deas air a dhearbhadh le John Swinney an diugh. ‘Se fìor dheagh naidheachd a tha seo agus tha e gar cumail air chùrsa gus an dara pàirt dhen phròiseict a chrìochnachadh, a’ toirt dhuinn goireasanContinue reading “Maoineachadh Ùr | New Funding”