Maoineachadh Ùr | New Funding

Chaidh £3 millean de maoineachadh airson goireasan ùra aig ionad ealain is foghlaim Gàidhlig Cnoc Soilleir ann an Uibhist a Deas air a dhearbhadh le John Swinney an diugh. ‘Se fìor dheagh naidheachd a tha seo agus tha e gar cumail air chùrsa gus an dara pàirt dhen phròiseict a chrìochnachadh, a’ toirt dhuinn goireasan ealain, dannsa agus ciùil aig cridhe coimhearsnachd na Gàidhlig ann an Uibhist a Deas. Mòran taing dha na h-uile a chuidich sinn a ‘ruighinn an seo.

£3 million funding for new facilities at Cnoc Soilleir Gaelic arts and education centre in South Uist was confirmed by John Swinney today. This is the most fantastic news, and sets us well on the way to being able to complete the second phase of our building project and deliver facilities for performing arts and dance and music in the heart of South Uist. Mòran Taing to all who have helped us get here.

Published by cnocsoilleir

Cnoc Soilleir, Uibhist a' Deas Dualchas, cultar, ceòl agus dannsa Gàidhlig le Ceolas agus LCC UHI. In partnership with Ceolas and LCC UHI, bringing you Gaelic heritage, culture, music and dance.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s